BILET 2-OSOBY

400.00 

Na stanie

Kategoria:

Opis

Po dokonaniu wpłaty wystarczy wydrukować jej potwierdzenie lub mieć dostępne w urządzeniu mobilnym i z potwierdzeniem zgłosić się w punkcie rejestracji Kongresu po odbiór identyfikatora w dniach Kongresu.

Regulamin sprzedaży biletów na „Kongres Przyszłości Biznesu Beauty”

 • 1 Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

 1. Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Kongresie. Bilety na Kongres są biletami na okaziciela.
 2. Dowód Zakupu – Okazanie biletu.
 3. Bilet elektroniczny- elektronicznie generowane potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika, zapewniającej mu prawo do udziału w Kongresie;
 4. Organizator – Lucyna Day Spa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach (dalej jako: „Organizator”),znajdująca się pod adresem ul. Ogrodowa 25, 96-100 Skierniewice, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000444874, NIP 8361857714, REGON 10153423200000, prowadząca sprzedaż i dystrybucję Biletów na Kongres.
 5. Kongres – „Kongres Przyszłości Biznesu Beauty”, który odbędzie się w terminie 9 czerwca 2019 r. na Obiekcie.

7.System – komputerowy system sprzedaży i dystrybucji Biletów udostępniony przez Organizatora na stronie internetowej opublikowanej pod domeną www.kongres.biznesbeauty.pl .System umożliwia obsługę procesu składania zamówień, sprzedaży, dystrybucji i odbioru biletów.

8.Kupujący, Kontrahent, Użytkownik – każda osoba korzystająca z Systemu na stronie www.kongres.biznesbeauty.pl i nabywająca bilet za pomocą strony internetowej.

 • 2 Zasady Ogólne
 1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące sprzedaży i dystrybucji biletów z wykorzystaniem Systemu na stronie www.kongres.biznesbeauty.pl
 2. Użytkownik korzystający z Systemu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator sprzedaje i dystrybuuje bilety na Kongres.
 4. Przed zakupem Biletu na stronie www.kongres.biznesbeauty.pl Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi przez Organizatora na stronie internetowej kongresu.
 5. Jeżeli Organizator opracuje Regulamin Kongresu, to jego postanowienia także obowiązują Użytkowników. W takim przypadku Organizator udostępni Użytkownikowi Regulamin Kongresu poprzez umieszczenie go na stronie www.kongres.biznesbeauty.pl
 • 3 Etapy procesu zakupu Biletu na stronie www.kongres.biznesbeauty.pl
 1. Proces zakupu biletów sprzedawanych i dystrybuowanych przez Organizatora z wykorzystaniem systemu internetowego składa się z następujących etapów:
 2. wybór kategorii, rodzaju biletów i ich ilości;
 3. podanie danych adresowych kontrahenta;
 4. podanie danych Kupującego;
 5. weryfikacja zamówienia i zaakceptowanie warunków zakupu biletu, w tym treści Regulaminu oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia;
 6. potwierdzenie przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty;
 7. wybór sposobu płatności za bilet;
 8. potwierdzenie warunków i realizacji zamówienia przez Organizatora.
 • 4 Zamówienie Biletu
 1. W celu założenia zamówienia i zakupu Biletów w Systemie Użytkownik powinien uzupełnić dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:
 2. imię i nazwisko;
 3. nazwa firmy (jeżeli użytkownik chce otrzymać fakturę VAT);
 4. adres: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj;
 5. kontaktowy numer telefonu.
 6. Adres e-mail.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Kupującego danych do Systemu. W przypadku, gdyby Kupujący zauważył błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się wysyłając maila pod adres salon.system@o2.pl
 8. Użytkownik dokonując rezerwacji Biletu wybiera kategorię Biletu. W ramach jednego zamówienia Użytkownik może dokonać zakupu określonej na stronie Kongresu ilości Biletów, zgodnie z informacją dostępną dla Użytkownika w trakcie procesu dokonywania zamówienia w Systemie.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności danych umieszczonych na bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Kupującego zamówieniu.
 10. Bilet uprawnia do wejścia na Kongres jedną osobę lub dwie, zależnie od wykupionego biletu.
 11. Bilet uprawnia do wejścia na Kongres przez cały czas jego trwania tj. w dniu 9 czerwca 2019 r.
 12. W przypadku złożenia zamówienia na bilet, wymagane jest niezwłoczne jego zakupienie.
 13. Użytkownik jest zobowiązany do chronienia danych zamówienia.
 • 5 Wybór sposobu płatności za bilet
 1. Płatności za bilet Użytkownik może dokonać za pośrednictwem systemy Pay Pal, tPay lub przelewem na konto organizatora kongresu. Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności za bilet ponosi Użytkownik.
 2. Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona w całości niezwłocznie po dokonaniu zamówienia najpóźniej dwa dni od złożenia zamówienie z uwzględnieniem obowiązującej ceny w chwili dokonywania zakupu.
 • 6 Zakończenie procesu zakupu Biletu
 1. Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 2. Nieopłacenie zamówienia bezpośrednio po zakupie biletu zostanie uznane jako odstąpienie Użytkownika od umowy i takie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 3. W przypadku anulowania zamówienia nie ma możliwości jego przywrócenia, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia.
 4. W przypadku anulowania zakupu biletu Organizator nie może zagwarantować, że wybrane bilety będą wciąż dostępne.
 5. Zwrotu zamówienia można dokonać do dnia zamknięcia sprzedaży lub 7 dni włącznie przed kongresem w wys. 100%. Po tym terminie bilety nie podlegają zwrotowi.
 • 7 Odpowiedzialność

1.Użytkownik powinien poinformować mailowo Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Sytemu. Organizator nie odpowiada za czasową niedostępność Systemu, która wynika z przyczyn technicznych lub z okoliczności, na które Organizator nie ma wpływu.

 1. Jeżeli Kongres zostanie zakłócony lub uniemożliwiony z okoliczności niezależnych od Organizatora Kongres może zostać przeniesiony na inny termin.
 2. W przypadku odwołania Kongresu przez Organizatora z równoczesnym nie przeniesieniem go na inny termin, Organizator zobowiązany jest do zwrotu Kwoty należności za bilet, poniesionej przez Kupującego.
 3. Organizator nie podnosi odpowiedzialności za wysłanie biletu pod nieprawidłowy adres lub wysłanie wiadomości z informacjami dot. zamówienia lub odwołanego Kongresu na niewłaściwy adres email, jeśli dane zostały błędnie podane przez Użytkownika.
 4. Każda ze stron jest obowiązana naprawić szkodę wyrządzoną drugiej stronie na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania jej zobowiązań, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które strona odpowiedzialności nie ponosi.
 5. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek składane przez uczestników i mówców występujących na Kongresie oświadczenia, zapewnienia i zobowiązania.
 6. Organizator nie udziela gwarancji w jakiejkolwiek postaci odnośnie efektów udziału Użytkownika w Kongresie.
 • 8 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowym w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (tj. Dz.U. z 2001r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest Organizator.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora.

Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z Organizatorem w zakresie sprzedaży Biletów. oraz zajmujących się organizacją Kongresu.

 1. Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać usunięcia swoich danych osobowych przez Organizatora, podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Organizatora oraz przez podmioty powiązane kapitałowo lub personalnie z Organizatorem.
 • 9 Oświadczenia i inne postanowienia
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie praw konsumentów.
 2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania zamówienia.
 3. Sprzedaż szkoleń, eventów, seminariów i innych usług i towarów realizowana podczas Kongresu regulowana będzie odrębnymi od niniejszego Regulaminu regulaminami, które udostępniane będą Użytkownikom w trakcie prowadzenia tej sprzedaży.
 4. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
 5. Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem powinna być kierowana na adresy wskazane w Regulaminie i formularzu zamówienia.